Sveriges Kvinnolobbys önskelista till nya myndigheten för jämställdhet

Idag kom nyheten att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Sveriges Kvinnolobby som länge har kritiserat den bristande styrningen av jämställdhetspolitiken tog emot beskedet med stor glädje. Nu finns alla förutsättningar för att skala upp det strukturella arbetet för jämställdhet.

– Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer. Utan en verkställande myndighet har det varit svårt att uppnå, kommenterar Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby poängterar även vikten av att den nya myndigheten blir fristående, får en central placering och får i sin instruktion att arbeta med hela Sverige.

– Alla departement har ansvar för att arbeta med jämställdhet inom sina olika politikområden. Därför bör en så här viktig myndighet placeras i Stockholm med närhet till regeringskansliet. Men myndigheten måste också arbeta nära verkligheten i landets regioner och kommuner och i nära samarbete med kvinnorörelsen, säger Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys önskelista till den nya jämställdhetsmyndigheten:

  • Centralt placerad i Stockholm.
  • Generaldirektör som är expert på jämställdhetsintegrering och praktiskt jämställdhetsarbete.
  • Myndighetens uppdrag ska stötta arbetet med budget, styrning och ledning på alla politiska nivåer.
  • Ansvara för att jämställdhetsintegrering som strategi implementeras i alla delar av samhället.
  • Arbeta långsiktigt och strukturellt för att nå alla de jämställdhetspolitiska målen.
  • Stötta regionalt och lokalt jämställdhetsarbete genom att ge stöd åt kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer.
  • Stötta arbetet med jämställdhetsbudgetering, det vill säga att alla budgetar på nationell och regional nivå ska ha ett jämställdhetsperspektiv.
  • Arbeta i nära dialog med civilsamhället och kvinnorörelsen.

För kommentarer:

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
070-756 77 91

Mer om Sveriges Kvinnolobbys förslag till utformningen av en jämställdhetsmyndighet:
Artikel i DN Debatt från 12 maj 2015: ”Ny myndighet måste få ansvar för jämställdheten”.

Mer om regeringens jämställdhetsarbete:
Målet med regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet bryts ner i fyra delmål; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå målen och innebär att beslut, processer och verksamhet alltid ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Läs mer på regeringens hemsida.

Pressmeddelandet på MyNewsdesk.