TRIS på plats när abortfrågan diskuterades i EU

Den 8 februari deltog vår medlemsorganisation TRIS på konferensen Youth mobilizing for sexual and reproductive health and rights som anordnades av ALL of US i Europaparlamentet. Konferensen handlade om kvinnors sexuella rättigheter i Europa, med särskilt fokus på abortfrågan. Beslutsfattare, organisationer och andra som arbetar med SRHR var inbjudna. Läs rapporten från mötet som Marie Kim Lindström, projektsamordnare för vår medlemsorganisation TRIS, skrivit. På bilden syns Kim tillsammans med EU-parlamentariker Malin Björk.

Kvinnors kroppsliga integritet och ungas roll i det framtida arbetet

Utgångspunkten för konferensen var att kvinnors kroppsliga integritet ska ses som en mänsklig rättighet och ingenting som varken staten eller kyrkan ska kunna bestämma över. Flera av talarna vittnade dock om motsatsen där kvinnans kropp har blivit en bricka i en politisk och religiös maktkamp i länderna.

I arbetet för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter spelar de unga i länderna en viktig roll. Samtliga talare var överens om att de unga är avgörande för att ta kampen vidare, hitta nya sakfrågor att driva samt för att säkra att det finns någon som kommer arbeta med dessa frågor i framtiden för att inte få en backlash.

Högerextrema och konservativa krafters påverkan

Majoriteten av talarna lyfte fram problem kring att arbeta med bland annat abortfrågan på grund av högerextrema och konservativa makter som lagstiftar emot abort och preventivmedel.

I länder som Spanien och Kroatien har dessa lagar börjat luckrats upp och de har fått en mindre hård attityd mot abort. Trots en mindre hård lagstiftning så finns det mycket problem kvar. I båda dessa länder, och i flera utav de andra som var representerade, vittnade de om att kyrkan är med och pressar staten att inte legalisera abort och försäljning utav preventivmedel. Kyrkan har exempelvis i Kroatien tagit steget mot att bli politiska genom att demonstrera utanför sjukhus och göra anti-abortkampanjer.

I flera av länderna lyftes det även att det saknas, eller finns bristfällig, sexualundervisning i skolan. Exempelvis så har radikalister och högerpolitiker satt stopp för sexualundervisningen i skolan i länder som Kroatien.

Radikala och högerextrema partier får mer makt och inflytande i Europa. Kvinnors rättigheter ställs mot rasism. Även bland beslutsfattarna inom EU finns motstånd mot att legalisera abort och arbeta för kvinnors sexuella rättigheter som behöver tacklas.

Ständigt återkommande under konferensen och samtalen var även det nya förändrade världspolitiska läget som uppstått i och med att Donald Trump tagit över som president. Malin Björk nämnde bland annat hur detta har skapat stora oroligheter på EU-nivå där politikerna och beslutsfattarna diskuterar och försöker finna strategier kring hur de ska bemöta Trump. Beslutsfattarna har svårt att komma överens och har delade åsikter kring honom. Trump uppfattas som ett hot av många när det kommer till bland annat frågor som rör kvinnors sexuella rättigheter i och med hans ambitioner om åtstramningar kring abortfrågan.

Migration och mångfald

Även frågor kring migration och mångfald lyftes under konferensen. Hur ska vi kunna enas i mångfalden? Laura Cooper Hall från Storbritannien lyfte att nu med migrationsvågen så har det spritts en rädsla för folk som är annorlunda, vilket leder till en splittring i befolkningen. Det uppmuntrar i sin tur till högerextrema och konservativa influenser att spridas. Laura uppmuntrade EU att samlas för att arbeta strategiskt kring att ena, och som hon uttryckte sig: ”Kvinnors sexuella rättigheter är ingen kulturell fråga, utan en fråga om allmänna fri- och rättigheter”. En fråga som även lyftes från publiken var att hur ska politiker och beslutsfattare arbeta med frågan för att se till att alla får sina rättigheter tillgodosedda oavsett var man kommer ifrån?

arbete i sverige behövs

En ur publiken lyfte vikten av att progressiva länder behöver komma vidare från ”vi är redan klara”-mentaliteten. Ett svenskt exempel på detta är sexualundervisningen i Sverige. Även fast vi i grundskolan har krav på att alla ska få lära sig om sex och samlevnad är det fortfarande många som inte har kunskap. Det finns också en förväntan att ungdomar själva ska leta reda på information om till exempel preventivmedel och säkert sex.

Många av de ungdomar, särskilt tjejer, som TRIS möter och som lever inom en hederskontext får inte ta del av viktig information om sexuell hälsa på grund av begränsningar i hemmet. De normer och regler som finns hemma begränsar ungdomarna även i skolan där de inte får närvara vid exempelvis sexualundervisningen. Då de lever begränsat hemma så har de heller inte samma möjligheter som andra ungdomar i Sverige att leta reda på informationen på egen hand, eller kanske inte heller vet hur.

Det betyder att många ungdomar blir uteslutna då de inte får närvara vid lektionerna där sex och samlevnad tas upp, och har heller inte kunskapen att själva ta reda på var man kan hitta informationen. Detta kan i slutändan leda till att de heller inte har möjlighet att praktisera sina sexuella rättigheter. Det är viktigt att åtskilja att ha rätten till något och hur möjligheten att praktisera denna rättighet ser ut i praktiken. Här är det extra viktigt att vi i samhället finns till hands för att fylla i dessa luckor som uppstår mellan privatliv och skolan även i ett progressivt land som Sverige.

Marie Kim Lindström, projektsamordnare, TRIS – tjejers rätt i samhället.

Läs mer om TRIS här.