Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

Genomgående i regeringens vårbudget är att ekonomin går starkt och arbetslösheten sjunker. Men det ekonomiska utrymmet används inte för att förbättra jämställdheten. De nya satsningarna på trygghet och säkerhet saknar ett jämställdhetsperspektiv och det finns inga insatser för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering. Sveriges Kvinnolobbys slutsats är att kvinnor får kosta lika lite i högkonjunktur som i lågkonjunktur.

I vårbudgeten konstateras att nyanlända kvinnors etablering tar längre tid och att de får mindre stöd. Regeringen slår också fast att efterfrågan på arbetskraft inom den offentliga sektorn är stor. Det borde alltså gå att skapa fler vägar till arbete för den stora grupp kvinnor som står utanför arbetsmarknaden, men i vårbudgeten presenteras inga sådana åtgärder.

– Regeringen fortsätter satsa på snabbspår och subventionerade anställningar i branscher där flest män jobbar som teknik, bygg och gröna näringar. När ekonomin går starkt finns alla möjligheter att även prioritera fler jobb och etableringsåtgärder inom kvinnodominerade sektorer, till exempel vård och omsorg, så att nyanlända kvinnor får samma chans att komma i arbete och bli ekonomiskt självständiga. Om alla kvinnor fick vara med och bidra skulle det gå ännu bättre för Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

För att åtgärda de akuta bristerna inom förlossningsvården satsar regeringen 500 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd. Sveriges Kvinnolobby välkomnar satsningen, men för att den inte ska bli en symbolåtgärd krävs tydliga krav på återrapportering och en långsiktig plan för att stärka kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter.

– Det är 70 år sedan vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård senast utreddes. Innan fler punktinsatser blir aktuella bör regeringen göra en genomlysning av hela vårdkedjan, från mödrahälsovård och förlossningsvård till eftervård. Det behövs en långsiktig strategi för hur vården ska organiseras, vad den får kosta och hur personalförsörjning ska säkras, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Trygghet och säkerhet är stora teman i vårbudgeten. Regeringen lyfter bland annat det osäkra läget i omvärlden och att organiserad, grov och dödlig brottslighet har ökat. För att förbättra tryggheten avsätts 500 miljoner kronor extra till totalförsvaret och 700 nya miljoner till polisen. Sveriges Kvinnolobby efterlyser fler satsningar på förebyggande arbete och för att motverka bakomliggande orsaker.

– Det räcker inte att fokusera på våldets konsekvenser. För att få ett slut på våldet krävs ett brett arbete med att förändra manlig våldskultur och att arbetet för att minska segregation och social utsatthet har ett tydligt jämställdhetsperspektiv. För att öka tryggheten behövs inte bara fler poliser, utan också fler socialsekreterare, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

För kommentarer
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
070-756 77 91
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

Granskning visar att kvinnor missgynnas i etableringen
Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens etableringssatsningar. Rapporten Snabbspår & stickspår visar att kvinnor missgynnas i alla delar av etableringen, och att skillnaderna är särskilt stora i de subventionerade anställningarna. Under förra året gick mindre än vart fjärde instegs- och nystartsjobb till en kvinna. För att rätta till snedfördelningen krävs bland annat fler jobb och mer resurser till offentliga verksamheter. Dessutom bör platser öronmärkas för kvinnor i etableringssatsningarna. Läs Sveriges Kvinnolobbys förslag för jämställd etablering här.

Pressmeddelandet på MyNewsdesk.