Vi kommenterar Sveriges nationella reformprogram 2016

Sveriges Kvinnolobby har skickat underlag till en bilaga till Sveriges nationella reformprogram 2016, en årlig rapportering om genomförandet av Europa 2020-strategin.

Vi uppskattar möjligheten att få synliggöra jämställdhet mellan kvinnor och män i en bilaga till Sveriges nationella reformprogram 2016. Vi vill dock understryka vikten av att jämställdhetsperspektivet borde genomsyra hela reformprogrammet, i linje med artikel 3.2 i EU-fördraget.

Verksamheten i Sveriges Kvinnolobby och i den Europeiska Kvinnolobbyn (EWL) bidrar till framsteg mot målen i Europas 2020-strategi. Strategin är tillsammans med FN:s nya utvecklingsagenda med de nya hållbarhetsmålen våra centrala policydokument för att nå full sysselsättning och hållbar tillväxt.

I vårt underlag ger vi exempel på hur våra projekt har bidragit till smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Sverige. Exemplen avser vår granskning av Sveriges arbete med FN:s Kvinnokonvention samt genomförandet av konferensen Jämställdhetsdagarna.

Läs underlaget: Sveriges Kvinnolobbys medskick till Sveriges nationella reformprogram 2016.