OM organisationen

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 49 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action, samt EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Läs mer om dessa dokument och plattformar i vänsterspalten.

Sveriges Kvinnolobby arbetar för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt. Bland våra medlemmar finns nationella kvinnoorganisationer, föreningar, sektioner och andra grupper.

Vi är den svenska sektionen inom European Women´s Lobby (EWL), den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer. EWL har över tvåtusen medlemsorganisationer i Europa. Genom, och tillsammans med, den europeiska kvinnolobbyn bedriver vi kontinuerligt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU-politiken. 

Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och företräder våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), som äger rum i New York varje år.

Vi är också medlemmar i Civos (civilsamhällets organisationer i samverkan) där vi arbetar för att föra fram ett jämställdhetsperspektiv inom civilsamhället, samt förbättra kvinnorörelsens villkor och villkoren för kvinnor inom det civila samhället.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Våra remissyttranden hittar du här.

Stadgar antagna på årsmötet 2017

Verksamhetsberättelse för 2016